Học tiếng Nhật

Tiếng Nhật nhập môn: Học chữ Katakana

Tiếng Nhật nhập môn: Học chữ Katakana

Tiếng Nhật nhập môn: Học chữ Hiragana

Học chữ là bước đầu tiên trong quá trình học tiếng Nhật, nều phần chữ viết không vững thì bạn không thể tiến xa hơn trong quá trình học tiếng Nhật. Khi học bảng chữ cái bạn phải bắt đầu học từ bộ chữ Hiragana. Nhiều bạn khi bắt đầu học tiếng Nhật đều than rằng sao chữ viết tiếng Nhật khó thế, và bắt đầu nản chí. Đó  là do các bạn chưa tìm ra cách học chữ vừa...

Video học tiếng Nhật bài 14-2

Video học tiếng Nhật bài 14-2 - 好意を受ける

Video học tiếng Nhật bài 14 -1

Video học tiếng Nhật bài 14 -1 - 好意を受ける

Video học tiếng Nhật bài 13-2

Video học tiếng Nhật bài 13-2 - 相手にすすめる

Video học tiếng Nhật bài 13-1

Video học tiếng Nhật bài 13-1 - 相手にすすめる

Video học tiếng Nhật bài 12-2

Video học tiếng Nhật bài 12-2 - 不満を伝える

Video học tiếng Nhật bài 12-1 不満を伝える

Video học tiếng Nhật bài 12-1 不満を伝える

Video học tiếng Nhật bài 11-2

Video học tiếng Nhật bài 11-2 - いたわる

Video học tiếng Nhật bài 11-1

Video học tiếng Nhật bài 11-1 - いたわる
Page 1 of 3123