Mỗi ngày một câu tiếng Hàn: Đây không phải là vấn đề mà chúng ta có thể quyết định thế này, thế kia.

07/04/2014 18:28 666 Category: Mỗi ngày một câu tiếng Hàn

우리가 이렇다 저렇다 결정할 문제가 아닙니다.

TTHQ™ -than 2

Giải thích:

+ 우리: chúng ta

+ 이렇다 저렇다: thế này, thế kia

+ 결정하다: quyết định

+ 문제: vấn đề

+ 아니다 : không phải

Câu trên được dịch là: Đây không phải là vấn đề mà chúng ta có thể quyết định thế này, thế kia. 

//Nguồn: Thông Tin Hàn Quốc//

Từ khóa tìm kiếm:

tiếng hàn có vấn đề

Rate this post

 

Bài viết liên quan