Mỗi ngày một câu tiếng Hàn: Làm sao bạn có thể làm như thế với tôi?

07/04/2014 18:23 932 Category: Mỗi ngày một câu tiếng Hàn

어떻게 나한테 이럴 수 있어? 

thhq- tieng Han 1

Giải thích:

+ 어떻게: thế nào, làm sao

+ 나한테:  với tôi

+ 이렇다 :  như thế     이렇다 + 을/를 수 있다 (Cấu trúc dùng diễn tả khả năng có thể/không thể)  –> 이럴 수 있다 (Có thể như thế)

Câu này được dịch là: Làm sao bạn có thể làm như thế với tôi? 

//Nguồn: Thông Tin Hàn Quốc//

Rate this post

 

Bài viết liên quan