Lịch học tiếng Hàn tại Hà Nội

Trang chủ » Học tiếng Hàn Quốc » Lịch Học tiếng Hàn

Lịch học các khóa học tiếng Hàn: Sơ cấp (A1, A2, A3), Trung cấp (B1, B2), Giao tiếp, xuất khẩu lao động,…
Để đăng ký bạn có thể gọi điện theo số hotline bên dưới.

1. Lịch học tiếng Hàn sơ cấp

Chi tiết lịch học của khóa học tiếng Hàn sơ cấp cho người mới bắt đầu
Cần tư vấn thêm? Vui lòng gọi: 0988.787.186

1.1. Lịch học tiếng Hàn sơ cấp A1

 
Mã lớp Buổi học Thời gian học Khai giảng
SC1.01 Sáng 2,4,6 8h-9h30 12/05/2023 và 21/05/2023
SC1.02 Sáng 2,4,6 9h30-11h 14/05/2023 và 28/05/2023
SC1.03 Sáng 3, 5, 7 8h – 9h30 13/05/2023 và 15/05/2023
SC1.04 Sáng 3,5,7 9h30-11h 22/05/2023 và 27/05/2023
SC1.05 Chiều 2,4,6 14h-15h30 24/05/2023 và 12/05/2023
SC1.06 Chiều 2,4,6 15h30-17h 19/05/2023 và 26/05/2023
SC1.07 Chiều 3,5,7 14h-15h30 06/05/2023 và 15/05/2023
SC1.08 Tối 2,4,6 18h-19h30 21/05/2023 và 14/05/2023
SC1.09 Tối 2,4,6 19h30- 21h 12/05/2023 và26/05/2023
SC1.10 Tối 3,5,CN 18h-19h30 13/05/2023 và 15/05/2023
SC1.11 Tối 3,5,CN 19h30-21h 27/05/2023 và 29/05/2023
SC1.12 Chiều Thứ 7, Chủ nhật 14h-15h30 11/05/2023 và18/05/2023
SC1 Cấp tốc 01 Sáng 2,3,4,5,6 Sáng 2,4,6 ( Hoặc 3,5,7) 8h30-10h00 8h00-11h00   17/05/2023 và 09/05/2023
SC1 Cấp tốc 02 Chiều 2,3,4,5,6 Chiều 2,4,6 (Hoặc 3,5,7) 14h30-16h00 14h00-17h00   22/05/2023 và 29/05/2023
SC1 Cấp tốc 03 Tối 2,3,4,5,6 Tối 2,4,6 (Hoặc 3,5,cn) 18h00-19h30 18h00-21h00   08/05/2023 và 15/05/2023
SC1 Cấp tốc 04 Chiều thứ 7, Chủ nhật 14h30-17h 06/05/2023 và 21/05/2023
SC1 Cấp tốc 05 Sáng thứ 7, Chủ nhật 8h30-11h 13/05/2023 và 20/05/2023
SC1 Cấp tốc 05 Tối thứ 7, Chủ nhật 18h30-21h 27/05/2023 và 28/05/2023
   

1.2. Lịch học tiếng Hàn sơ cấp A2

Mã lớp Buổi học Thời gian học Khai giảng
SC2.01 Sáng 2,4,6 8h-9h30 14/05/2023
SC2.02 Sáng 2,4,6 9h30-11h 21/05/2023
SC2.03 Sáng 3, 5, 7 8h – 9h30 22/05/2023
SC2.04 Sáng 3,5,7 9h30-11h 13/05/2023
SC2.05 Chiều 2,4,6 14h-15h30 24/05/2023
SC2.06 Chiều 2,4,6 15h30-17h 11/05/2023
SC2.07 Chiều 3,5,7 14h-15h30 15/05/2023
SC2.08 Tối 2,4,6 18h-19h30 14/05/2023
SC2.09 Tối 2,4,6 19h30- 21h 04/05/2023
SC2.10 Tối 3,5,CN 18h-19h30 27/05/2023
SC2.11 Tối 3,5,CN 19h30-21h 27/05/2023
SC2.12 Chiều Thứ 7, Chủ nhật 14h-15h30 23/05/2023
SC2 Cấp tốc 01 Sáng 2,3,4,5,6

Sáng 2,4,6

( Hoặc 3,5,7)

8h30-10h00

8h00-11h00

 

28/05/2023
SC2 Cấp tốc 02 Chiều 2,3,4,5,6

Chiều 2,4,6

(Hoặc 3,5,7)

14h30-16h00

14h00-17h00

 

22/05/2023 và 29/05/2023
SC2 Cấp tốc 03 Tối 2,3,4,5,6

Tối 2,4,6

(Hoặc 3,5,cn)

18h00-19h30

18h00-21h00

 

08/05/2023 và 15/05/2023
SC2 Cấp tốc 04 Chiều thứ 7, Chủ nhật 14h30-17h 06/05/2023 và 21/05/2023
SC2 Cấp tốc 05 Sáng thứ 7, Chủ nhật 8h30-11h 13/05/2023 và 20/05/2023
SC2 Cấp tốc 05 Tối thứ 7, Chủ nhật 18h30-21h 27/05/2023 và 28/05/2023

1.3. Lịch học tiếng Hàn sơ cấp A3

 

Mã lớp Buổi học Thời gian học Khai giảng
SC3.01 Sáng 2,4,6 8h-9h30 12/05/2023 và 14/05/2023
SC3.02 Sáng 2,4,6 9h30-11h 5/05/2023 và 10/05/2023
SC3.03 Sáng 3, 5, 7 8h – 9h30 13/05/2023 và 15/05/2023
SC3.04 Sáng 3,5,7 9h30-11h 22/05/2023 và 27/05/2023
SC3.05 Chiều 2,4,6 14h-15h30 19/05/2023 và 12/05/2023
SC3.06 Chiều 2,4,6 15h30-17h 12/05/2023 và 24/05/2023
SC3.07 Chiều 3,5,7 14h-15h30 13/05/2023 và 27/05/2023
SC3.08 Tối 2,4,6 18h-19h30 21/05/2023 và 10/05/2023
SC3.09 Tối 2,4,6 19h30- 21h 28/05/2023 và 12/05/2023
SC3.10 Tối 3,5,CN 18h-19h30 20/05/2023 và 13/05/2023
SC3.11 Tối 3,5,CN 19h30-21h 27/05/2023 và 25/05/2023
SC3.12 Chiều Thứ 7, Chủ nhật 14h-15h30 15/05/2023 và 16/05/2023
SC3 Cấp tốc 01 Sáng 2,3,4,5,6

Sáng 2,4,6

( Hoặc 3,5,7)

8h30-10h00

8h00-11h00

 

04/05/2023 và 09/05/2023
SC3 Cấp tốc 02 Chiều 2,3,4,5,6

Chiều 2,4,6

(Hoặc 3,5,7)

14h30-16h00

14h00-17h00

 

22/05/2023 và 29/05/2023
SC3 Cấp tốc 03 Tối 2,3,4,5,6

Tối 2,4,6

(Hoặc 3,5,cn)

18h00-19h30

18h00-21h00

 

08/05/2023 và 15/05/2023
SC3 Cấp tốc 04 Chiều thứ 7, Chủ nhật 14h30-17h 06/05/2023 và 23/05/2023
SC3 Cấp tốc 05 Sáng thứ 7, Chủ nhật 8h30-11h 13/05/2023 và 20/05/2023
SC3 Cấp tốc 05 Tối thứ 7, Chủ nhật 18h30-21h 27/05/2023 và 24/05/2023

 

 

 

 

2. Lịch học tiếng Hàn trung cấp

Tham khảo chi tiết và đăng ký khóa học tiếng Hàn Trung cấp
Cần tư vấn thêm? Vui lòng gọi: 0988.787.186

2.1. Lịch học tiếng Hàn trung cấp B1

Mã lớp Buổi học Thời gian học Khai giảng
TC1.01 Sáng 2,4,6 8h-9h30 14/05/2023
TC1.02 Sáng 2,4,6 9h30-11h 21/05/2023
TC1.03 Sáng 3, 5, 7 8h – 9h30 22/05/2023
TC1.04 Sáng 3,5,7 9h30-11h 13/05/2023
TC1.05 Chiều 2,4,6 14h-15h30 24/05/2023
TC1.06 Chiều 2,4,6 15h30-17h 11/05/2023
TC1.07 Chiều 3,5,7 14h-15h30 15/05/2023
TC1.08 Tối 2,4,6 18h-19h30 14/05/2023
TC1.09 Tối 2,4,6 19h30- 21h 04/05/2023
TC1.10 Tối 3,5,CN 18h-19h30 27/05/2023
TC1.11 Tối 3,5,CN 19h30-21h 27/05/2023
TC1.12 Chiều Thứ 7, Chủ nhật 14h-15h30 23/05/2023
TC1 Cấp tốc 01 Sáng 2,3,4,5,6

Sáng 2,4,6

( Hoặc 3,5,7)

8h30-10h00

8h00-11h00

 

28/05/2023
TC1 Cấp tốc 02 Chiều 2,3,4,5,6

Chiều 2,4,6

(Hoặc 3,5,7)

14h30-16h00

14h00-17h00

 

22/05/2023 và 29/05/2023
TC1 Cấp tốc 03 Tối 2,3,4,5,6

Tối 2,4,6

(Hoặc 3,5,cn)

18h00-19h30

18h00-21h00

 

08/05/2023 và 15/05/2023
TC1 Cấp tốc 04 Chiều thứ 7, Chủ nhật 14h30-17h 06/05/2023 và 21/05/2023
TC1 Cấp tốc 05 Sáng thứ 7, Chủ nhật 8h30-11h 13/05/2023 và 20/05/2023
TC1 Cấp tốc 05 Tối thứ 7, Chủ nhật 18h30-21h 27/05/2023 và 28/05/2023

2.2. Lịch học tiếng Hàn trung cấp B2

 

Mã lớp Buổi học Thời gian học Khai giảng
TC2.01 Sáng 2,4,6 8h-9h30 12/05/2023 và 14/05/2023
TC2.02 Sáng 2,4,6 9h30-11h 5/05/2023 và 10/05/2023
TC2.03 Sáng 3, 5, 7 8h – 9h30 13/05/2023 và 15/05/2023
TC2.04 Sáng 3,5,7 9h30-11h 22/05/2023 và 27/05/2023
TC2.05 Chiều 2,4,6 14h-15h30 19/05/2023 và 12/05/2023
TC2.06 Chiều 2,4,6 15h30-17h 12/05/2023 và 24/05/2023
TC2.07 Chiều 3,5,7 14h-15h30 13/05/2023 và 27/05/2023
TC2.08 Tối 2,4,6 18h-19h30 21/05/2023 và 10/05/2023
TC2.09 Tối 2,4,6 19h30- 21h 28/05/2023 và 12/05/2023
TC2.10 Tối 3,5,CN 18h-19h30 20/05/2023 và 13/05/2023
TC2.11 Tối 3,5,CN 19h30-21h 27/05/2023 và 25/05/2023
TC2.12 Chiều Thứ 7, Chủ nhật 14h-15h30 15/05/2023 và 16/05/2023
TC2 Cấp tốc 01 Sáng 2,3,4,5,6

Sáng 2,4,6

( Hoặc 3,5,7)

8h30-10h00

8h00-11h00

 

04/05/2023 và 09/05/2023
TC2 Cấp tốc 02 Chiều 2,3,4,5,6

Chiều 2,4,6

(Hoặc 3,5,7)

14h30-16h00

14h00-17h00

 

22/05/2023 và 29/05/2023
TC2 Cấp tốc 03 Tối 2,3,4,5,6

Tối 2,4,6

(Hoặc 3,5,cn)

18h00-19h30

18h00-21h00

 

08/05/2023 và 15/05/2023
TC2 Cấp tốc 04 Chiều thứ 7, Chủ nhật 14h30-17h 06/05/2023 và 23/05/2023
TC2 Cấp tốc 05 Sáng thứ 7, Chủ nhật 8h30-11h 13/05/2023 và 20/05/2023
TC2 Cấp tốc 05 Tối thứ 7, Chủ nhật 18h30-21h 27/05/2023 và 24/05/2023

 

 

 

 

3. Lịch học tiếng Hàn giao tiếp

Tham khảo chi tiết và đăng ký khóa học tiếng Hàn giao tiếp
Cần tư vấn thêm? Vui lòng gọi: 0988.787.186

Mã lớp Buổi học Thời gian học Khai giảng
GT1.01 Sáng 2,4,6 8h-9h30 24/05/2023 và 21/05/2023
GT1.02 Sáng 2,4,6 9h30-11h 18/05/2023 và 5/05/2023
GT1.03 Sáng 3, 5, 7 8h – 9h30 15/05/2023 và 21/05/2023
GT1.04 Sáng 3,5,7 9h30-11h 27/05/2023 và 15/05/2023
GT1.05 Chiều 2,4,6 14h-15h30 24/05/2023 và 14/05/2023
GT1.06 Chiều 2,4,6 15h30-17h 07/05/2023 và 28/05/2023
GT1.07 Chiều 3,5,7 14h-15h30 20/05/2023 và 27/05/2023
GT1.08 Tối 2,4,6 18h-19h30 21/05/2023 và 12/05/2023
GT1.09 Tối 2,4,6 19h30- 21h 12/05/2023 và 26/05/2023
GT1.10 Tối 3,5,CN 18h-19h30 27/05/2023 và 29/05/2023

 

 

4. Lịch học tiếng Hàn xuất khẩu lao động

Tham khảo chi tiết và đăng ký khóa học tiếng Hàn xuất khẩu lao động
Cần tư vấn thêm? Vui lòng gọi: 0988.787.186

Khóa học này liên tục khai giảng. Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline ở trên

Scroll to Top