Chương trình lao động thời vụ (thị thực E8) tại Hàn Quốc

Việc đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc thời vụ thường được thực hiện thông qua chương trình EPS. Dưới đây là một số điểm quan trọng cần biết