Trang chủ » Học tiếng Hàn Quốc » Từ vựng tiếng Hàn » Từ vựng tiếng Hàn về đánh nhau cãi lộn

Từ vựng tiếng Hàn về đánh nhau cãi lộn

Danh sách các từ vựng về đánh nhau, cãi lộn…

 1. 싸우다: cãi lộn, đánh nhau
 2. 일대일로 싸우다: đánh tay đôi
 3. 맨주먹으로 싸우다: đánh nhau tay không
 4. 멱살을 잡다: túm cổ, bóp cổ
 5. 붙잡다: túm, tóm, nắm chặt
 6. 발로 차다: đá chân
 7. 때리다: đánh, đập, tát
 8. 빰을 때리다: tát vào má
 9. 머리를 때리다: đánh vào đầu
 10. 주먹으로 때리다: đánh bằng nắm đấm
 11. 막때리다: đánh liên tục
 12. 살짝 때리다: đánh nhẹ
 13. 매를 때리다: đánh bằng roi
 14. 남몰래 때리다: đánh lén
 15. 급소를 때리다: đánh vào huyệt
 16. 따귀를 때리다: tát tai
 17. 몽치로 때리다: đánh bằng gậy
 18. 곤봉으로 때리다: đánh bằng dùi cui
 19. 훔쳐때리다: đánh túi bụi, đánh tới tấp
 20. 주먹질을 하다: vung nắm đấm, giơ nắm đấm
 21. 던지다: tung, ném
 22. 물건을 던지다: ném đồ
 23. 찌르다: thúc, đâm
 24. 옆구리에 찌르다: thúc vào cạnh sườn
 1. 들부수다: xông vào, tông vào
 2. 때려부수다: đánh tan tác
 3. 물건을 부수다: phá đồ
 4. 싸움을 말리다: can, ngăn đánh nhau
 5. 싸움을 뜯어말리다: ngăn đánh nhau
 6. 말을 대꾸하다: đáp trả
 7. 잔소리를 하다: càu nhàu
 8. 욕을 하다: chửi
 9. 뒤에서 욕하다: chửi sau lưng
 10. 서로 욕하다: chửi nhau
 11. 말다툼하다: cãi lộn, cãi nhau, cà khịa
 12. 소리를 지르다: hét, la
 13. 매를 맞다: bị đòn roi
 14. 빰을 맞다: bị tát tai
 15. 짜증나다: bực bội
 16. 화내다: nổi nóng
 17. 야단을 맞다: bị mắng
 18. 혼나다: bị la mắng
 19. 오해하다: hiểu lầm
 20. 사과하다: xin lỗi
 21. 용서를 빌다: xin tha thứ
 22. 용서하다: tha thứ
 23. 악수하다: bắt tay
 24. 화해하다: hòa giải

//Nguồn: Thông Tin Hàn Quốc//

Từ vựng tiếng Hàn về các loại đơn, giấy tờ công vụ

Từ vựng tiếng Hàn về các loại nhạc cụ

Từ vựng tiếng Hàn về cãi nhau, đánh nhau

Đăng ký nhận
Thông báo về
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top