Từ vựng tiếng Hàn về đánh nhau cãi lộn

11/04/2014 16:04 1.955 Category: Từ vựng tiếng Hàn

Danh sách các từ vựng về đánh nhau, cãi lộn…

 1. 싸우다: cãi lộn, đánh nhau
 2. 일대일로 싸우다: đánh tay đôi
 3. 맨주먹으로 싸우다: đánh nhau tay không
 4. 멱살을 잡다: túm cổ, bóp cổ
 5. 붙잡다: túm, tóm, nắm chặt
 6. 발로 차다: đá chân
 7. 때리다: đánh, đập, tát
 8. 빰을 때리다: tát vào má
 9. 머리를 때리다: đánh vào đầu
 10. 주먹으로 때리다: đánh bằng nắm đấm
 11. 막때리다: đánh liên tục
 12. 살짝 때리다: đánh nhẹ
 13. 매를 때리다: đánh bằng roi
 14. 남몰래 때리다: đánh lén
 15. 급소를 때리다: đánh vào huyệt
 16. 따귀를 때리다: tát tai
 17. 몽치로 때리다: đánh bằng gậy
 18. 곤봉으로 때리다: đánh bằng dùi cui
 19. 훔쳐때리다: đánh túi bụi, đánh tới tấp
 20. 주먹질을 하다: vung nắm đấm, giơ nắm đấm
 21. 던지다: tung, ném
 22. 물건을 던지다: ném đồ
 23. 찌르다: thúc, đâm
 24. 옆구리에 찌르다: thúc vào cạnh sườn
 1. 들부수다: xông vào, tông vào
 2. 때려부수다: đánh tan tác
 3. 물건을 부수다: phá đồ
 4. 싸움을 말리다: can, ngăn đánh nhau
 5. 싸움을 뜯어말리다: ngăn đánh nhau
 6. 말을 대꾸하다: đáp trả
 7. 잔소리를 하다: càu nhàu
 8. 욕을 하다: chửi
 9. 뒤에서 욕하다: chửi sau lưng
 10. 서로 욕하다: chửi nhau
 11. 말다툼하다: cãi lộn, cãi nhau, cà khịa
 12. 소리를 지르다: hét, la
 13. 매를 맞다: bị đòn roi
 14. 빰을 맞다: bị tát tai
 15. 짜증나다: bực bội
 16. 화내다: nổi nóng
 17. 야단을 맞다: bị mắng
 18. 혼나다: bị la mắng
 19. 오해하다: hiểu lầm
 20. 사과하다: xin lỗi
 21. 용서를 빌다: xin tha thứ
 22. 용서하다: tha thứ
 23. 악수하다: bắt tay
 24. 화해하다: hòa giải

//Nguồn: Thông Tin Hàn Quốc//

Trung tâm tiếng Nhật & tiếng Hàn Phương Đông

261 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội
Hà Nội
Điện thoại: 0943586565
Số điện thoại: 0988787186
Email: man@ngoainguphuongdong.com
URL: https://ngoainguphuongdong.com

Thứ hai08:15 - 21:00
Thứ ba08:15 - 21:00
Thứ thư08:15 - 21:00
Thứ năm08:15 - 21:00
Thứ sáu08:15 - 21:00
Thứ bảy08:15 - 21:00
Chủ nhật09:00 - 17:00

Bản đồ

Từ vựng tiếng Hàn về đánh nhau cãi lộn
5 (100%) 1 vote

 
Có thể bạn quan tâm
  Xem thêm